Thursday, April 30, 2009

Se zice ca...

In Romania a existat inca din vremurile de-nceput ale ziaristicii tipul acesta de jurnalism periculos al lui "se pare ca", "se zice ca". Singura diferenta este ca cum 133 de ani inca se mai luau precautiunile de rigoare.

[8 septemvrie 1876] - O DIAGNOZÃ SUPERFICIALÃ
"Se zice cã, sunt acum douã sãptãmâni , o domnisoarã din hotelul Rusia, simtindu - se în stare anormalã, a chemat si consultat pe d. dr. Otremba, care a constatat o graviditate cam de trei luni; în urmã, consultând pe d. dr. Max, acesta fãrã a tine samã de împrejurãri au întrebuintat un instrument metalic care a provocat avortare. Fãtul, productul conceptiunei, se pãstreazã si astãzi la d. dr. Ratcu, unde se poate vede.
Dacã aceasta este adevãrat, parchetul ar trebui sã nu stea inactiv, cãci faptul constituie un delict pedepsit de lege. În caz contrar sã se constate cã d-rul nu este culpabil si cã este o acuzatiune nefundatã ce i sã aduce, ce[e]a ce nu trebuie sã esiste."


Patru zile dupa....

[12 septemvrie 1876]

"Publicãm mai la vale rãspunsul d-lui dr. Emil Max la notita inseratã în ziarul nostru no. 100 din 8 septemvrie si declarãm cã asertiunile cuprinse în ea sunt provenite din informatiunele ce ni le-a dat d. dr. Ratcu.

Domnule Redactor,

În foaia d-voastrã No. 100, din 8 sept., am cetit o notitã sub titlul ,,o diagnozã superficialã" pe care vã rog a o rectifica în modul urmãtori:
1) Nu este adevãrat, cã d. dr. Otremba a constatat graviditate la numita damã.
2) Nu este adevãrat cã eu am aplicat niste instrumente care ar fi provocat avortare.
Ci faptul este precum urmeazã: în luna lui iunie anul curent am vizitat ca medic de câteva ori pe numita damã la otelul Pârlita , tratând-o pentru niste crampuri de stomah si, vindecând-o , n-am mai vãzut-o pânã la mijlocul lui august, pe când într-o noapte am fost chemat la otelul de Rusia la o damã bolnavã de facere; sosind acolo am recunoscut pe sus numita damã, care se afla în adevãr periculos bolnavã din cauza unei emoragii însemnate; pe lângã bolnavã am gãsit pe onor d. dr. Ratcu, care scosese un fãt avortat dintr-însa, la care ocazie s-a rupt funia buricului si d-sa sã nãcãja deja de trei oare spre a scoate si locul rãmas înãuntrul si a opri emoragia.
Dupã ce am dat ajutorul necesar si am parvenit a opri scurgerea de sânge , am discutat cu d. dr. despre etatea fãtului, care pretindea d. dr. cã ar fi de 5 luni trecute, pe când eu sustineam etatea ca de 10— 12 sãptãmâni . Cu scop de convingere, d. dr. Ratcu a luat fãtul cu dânsul si dupã câteva zile, întâlnindu - ne , a convenit cã, dupã mãsurare si studiare cu ajutorul cãrtilor si a unui coleg al sãu, a constatat în adevãr etatea fructului ca de 3 luni.
Dupã care am si uitat cazul cu totul, pe când ieri mã trezesc cu sus citata notitã în jurnalul d-voastrã, prin care mã vãd lovit într-un mod inesact si rãutãcios în onoarea si stiinta mea.
Resping cu indignatiune acest atac si cu aceastã ocazie nu pot a mã abtine de surprindere asupra usurintei unui jurnal „oficial si serios" care vine a ataca prin publicitate reputatiunea si stiinta unui om ce este în drept a zice cã, prin aplicatiunea sa în timp de 16 ani, a dat urbei si tãrei destule dovezi de capacitate si onestitate.
Primiti d-le Redactor încredintarea considerati[e]i mele.
Emil Max, doctor în medicinã si în hirurgie, acoucheur si profesor artei mositului.

Nimeni nu ne poate obliga de a crede sau nu întâmpinarea d-lui dr. Max; cel putin informatiile cuprinse în notata noastrã si în întâmpinarea de mai sus sunt egale în privirea valorii sorgintii de unde ne vin si am publicat, cu aceeasi nepãrtinire, atât pe una cât si pe ceilaltã. Prin urmare la rândul nostru respingem imputarea de usurintã si declarãm cã pentru noi si una si alta din pãrti au dreptul a pretinde o egalã încredere. Dacã faptul în sine e eronat sau nu, e o cestiune pe care nu o poate rezolvi redactia unei foi (a cãrei bunã credintã poate fi indusã în eroare), ci numai specialisti care ar lua afacerea asupra - li spre cercetare."

Amanunt: articolele sunt scrise de Mihai Eminescu.

No comments: